Entral AB har idag via sitt ombud hos Freja Partner AB lämnat in ett överklagande till Högsta Domstolen. Överklagandet gäller beslut om edition, innebärande utlämning av kunds personalliggare till domstol som bevismedel i tvistemål mellan Entrals kund och motpart. Ett utlämnande av personalliggare riskerar de anställdas integritet i strid med GDPR.

I ett pågående tvistemål mellan två parter där den ena parten använder sig av Entrals digitala personalliggare har Hovrätten beslutat att Entral AB ska lämna ut sin kunds personalliggare till domstolen i maskerad version. En maskerad personalliggare innehåller i sig inga personuppgifter men kan enligt Entral tillsammans med annat ingivet material i målet i form av fakturor, verifikat, dagböcker m.m. avslöja uppgifter som är identifierbara till en eller fler personer vilket inte kan anses vara i enlighet med GDPR.

– Det är såväl en integritets- som principfråga för oss att våra kunders information hanteras på ett varsamt och säkert sätt. Om en utlämning av information ska ske måste det ske på ett sätt som inte riskerar kränkning av enskilda individers integritet, säger Mathias Nilsson, VD på Entral AB.

Entral har beslutat att överklaga Hovrättens beslut till Högsta domstolen för att få ett avgörande i frågan. I första hand yrkar Entral AB att Högsta domstolen ändrar Hovrättens beslut och beslutar att avslå ansökan om edition, det vill säga utlämnande av personalliggare, alternativt beslutar om att låta frågan vila i avvaktande på förhandsavgörande från EU-domstolen i ett annat pågående och liknande ärende där Entral också är editionssvarande.

Halmstad, 2021-05-28

Integriteten får inte riskeras.

Mathias Nilsson, vd